Names & Sequence of Orthodox Yang Style Tai Chi Forms

Below are the text version of the three sections of the TCSociety Yang classic/orthodox form. They are listed in Traditional Chinese characters, Pinyin pronunciation, and English. Special thanks to Caroline Pan for her help in the translation and compilation of these PDF files:

太極拳 – Tai Chi Chuan – Section 1

Tai Chi Form Pinyin Pronounciation Form Description
0 合太極 合[hé] 太[tài] 極[jí] Tai Chi in Harmony
1 太極拳起勢 太[tài] 極[jí] 拳[quán] 起[qǐ] 勢[shì] Tai Chi Chuan Preparation Stance
2 右攬雀尾左綳 右[yòu] 攬[lǎn] 雀[qiāo] 尾[wěi] 左[zuǒ] 綳[bēng] Right Grasp a Sparrow’s Tail and Left Ward Off
3 左攬雀尾右綳 左[zuǒ] 攬[lǎn 雀[qiāo] 尾[wěi] 右[yòu] 綳[bēng] Left Grasp a Sparrow’s Tail and Right Ward Off
4 捋[zuǒ] Follow & Rollback to Trap In
5 擠[jǐ] Squeeze
6 按[àn] Press
7 左顧右盼 左[zuǒ] 顧[gù] 右[yòu] 盼[pàn] Glance Left Watch Right
8 雙按 雙[shuāng] 按[àn] Two Hands Press Forward
9 橫捩手 橫[héng] 捩[liè] 手[shǒu] Horizontal Split Hands
10 刁手單鞭 刁[diāo] 手[shǒu] 單[dán] 鞭[biān] Hook & Single Whip
11 提手上勢 提[dī] 手[shǒu] 上[shàng] 勢[shì] Lift Hands Raise Up Posture
12 白鶴亮翅 白[bái] 鶴[hè] 亮[liàng] 翅[chì] White Crane Spreading Wings
13 手揮琵琶 手[shǒu] 揮[huī] 琵[pí] 琶[pá] Strum the Lute (Pi Pa)
14 左摟膝右看掌 左[zuǒ] 摟[lōu] 膝[xī] 右[yòu] 看[kàn] 掌[zhǎng] Left Brush knee & Step with Right Push
15 退步白鶴亮翅 退 [tuì] 步[bù] 白[bái] 鶴[hè] 亮[liàng] 翅[chì] Step Back & White crane spreading wings
16 手揮琵琶 手[shǒu] 揮[huī] 琵琶[pí pá] Strum the Lute (Pi Pa)
17 左摟膝坳步右看掌 左[zuǒ] 摟[lōu] 膝[xī] 坳[ào] 步[bù] 右[yòu] 看[kàn] 掌[zhǎng] Left Brush Knee to Twist Forward
18 右摟膝坳步左看掌 右[yòu] 摟[lōu] 膝[xī] 坳[ào] 步[bù] 左[zuǒ] 看[kàn] 掌[zhǎng] Right Brush Knee to Twist Forward
19 左摟膝坳步右看掌 左[zuǒ] 摟[lōu] 膝[xī] 坳[ào] 步[bù] 右[yòu] 看[kàn] 掌[zhǎng] Left Brush Knee to Twist Forward
20 懷中抱月 懷[huái] 中[zhōng] 抱[bào] 月[yuè] Hold Moon in Chest
21 右搬攔捶 右[yòu] 搬[bān] 攔[lán] 捶[chuí] Move Right, Parry and Punch
22 左搬攔捶 左[zuǒ] 搬[bān] 攔[lán] 捶[chuí] Move Left, Parry and Punch
23 右搬攔捶 右[yòu] 搬[bān] 攔[lán] 捶[chuí] Move Right, Parry and Punch
24 如封似閉 如[rú] 封[fēng] 似[sì] 閉[bì] As If In Enclosure
25 轉身抱虎歸山 轉[zhuǎn] 身[shēn] 抱[bào] 虎[hǔ] 歸[guī] 山[shān] Return Tiger to Mountain
26 十字手 十[shí] 字[zì] 手[shǒu] Form a Cross

If practice through sections, may omit Form a Cross, 十字手 for better continuity.

If practice by section, may add Split Punch, 分身捶 (分[fén]身[shén]捶[chui]), and Tai Chi in Harmony, 合太極after Form a Cross, 十字手.

CLICK HERE TO DOWNLOAD – Section One – Tai Chi Form Names

太極拳 – Tai Chi Chuan – Section 2

 

Tai Chi Form Pinyin Form Description
27 轉身看掌 轉[zhuǎn] 身[shēn] 看[kàn] 掌[zhǎng] Turn around to protect head and push
28 捋[lǚ] Rollback to trap in
29 擠[jǐ] Squeeze
30 按[àn] Press downward
31 左顧右盼 左[zuǒ] 顧[gù] 右[yòu] 盼[pàn] Watch left and glance right
32 雙按 雙[shuāng] 按[àn] Double press
33 橫捩手 橫[héng] 捩[liè] 手[shǒu] Horizontal split hands
34 刁手 刁[diāo] 手[shǒu] Hook
35 回頭望月 回[huí] 頭[tóu] 望[wàng] 月[yuè] Right Turn head back to look at the moon
36 左倒攆猴 左[zuǒ] 倒[dào] 攆[niǎn] 猴[hóu] Repulse the Monkey from Left
37 右倒攆猴 右[yòu] 倒[dào] 攆[niǎn] 猴[hóu] Repulse the Monkey from Right
38 左倒攆猴 左[zuǒ] 倒[dào] 攆[niǎn] 猴[hóu] Repulse the Monkey from Left
39 斜飛勢 斜[xié] 飛[fēi] 勢[shì] Flying Oblique
40 海底針 海[hǎi] 底[dǐ] 針[zhēn] A needle at the bottom of the sea
41 扇通背 扇[shān] 通[tōng] 背[bēi] Fan over the shoulder
42 轉身撇身捶 轉[zhuǎn] 身[shēn] 撇[piē] 身[shēn] 捶[chuí] Turn back to punch
43 上步攔捶 上[shàng] 步[bù] 攔[lán] 捶[chuí] Step up and punch
44 疊步化 疊[dié] 步[bù] 化[huà] Fold legs down to avoid
45 上步捋 上[shàng] 步[bù] 捋[lǚ] Rollback to trap in
46 擠[jǐ] Squeeze
47 按[àn] Press downward
48 左顧右盼 左[zuǒ] 顧[gù] 右[yòu] 盼[pàn] Watch left and glance right
49 雙按 雙[shuāng] 按[àn] Double press
50 橫捩手 橫[héng] 捩[liè] 手[shǒu] Horizontal split hands
51 刁手橫單鞭 刁[diāo] 手[shǒu] 橫[héng] 單[dán] 鞭[biān] Right hook and horizontal left whip
52 雲手 雲[yún] 手[shǒu] Waving hand like the cloud
53 雲手 雲[yún] 手[shǒu] Waving hand like the cloud
54 雲手 雲[yún] 手[shǒu] Waving hand like the cloud
55 刁手單鞭 刁[diāo] 手手[shǒu] 單[dán] 鞭[biān] Right hook and left whip
56 高探馬右分腳 高[gāo] 探[tàn] 馬[mǎ] 右[yòu] 分[fēn] 腳[jiǎo] High pat on horse & right toe kick
57 高探馬左分腳 高[gāo] 探[tàn] 馬[mǎ] 左[zuǒ] 分[fēn] 腳腳[jiǎo] High pat on horse & left toe kick
58 轉身左蹬腳 轉[zhuǎn] 身[shēn] 左[zuǒ] 蹬[dèng] 腳[jiǎo] Turn left then left heel kick
59 左摟膝右看掌 左[zuǒ] 摟[lōu] 膝[xī] 右[yòu] 看[kàn] 掌[zhǎng] Left brush knee & left twist forward with a right push
60 右摟膝左看掌 右[yòu] 摟[lōu] 膝[xī] 左[zuǒ] 看[kàn] 掌[zhǎng] Right brush knee & right twist forward with a left punch
61 進步栽捶 進[jìn] 步[bù] 栽[zāi] 捶[chuí] Forward & punch downward
62 反身撇身捶 反[fǎn] 身[shēn] 撇[piē] 身[shēn] 捶[chuí] Turn Back & Lean & Punch
63 進步搬攔捶 進[jìn] 步[bù] 搬[bān] 攔[lán] 捶[chuí] Forward move parry & punch
64 左化 左[zuǒ] 化[huà] Left deflect
65 右蹬腳 右[yòu] 蹬[dèng] 腳[jiǎo] Right heel kick
66 倒插步左打虎 倒[dǎo] 插[chā] 步[bù] 左[zuǒ] 打[dá] 虎[hǔ] Stamp back & left hit tiger
67 倒插步右打虎 倒[dǎo] 插[chā] 步[bù] 右[yòu] 打[dá] 虎[hǔ] Stamp back & right hit tiger
68 海底撈月右蹬腳 海[hǎi] 底[dǐ] 撈[lāo] 月[yuè] 右[yòu] 蹬[dèng] 腳[jiǎo] Scoop moon from the ocean & right heel kick
69 雙風灌耳 雙[shuāng] 風[fēng] 灌[guàn] 耳[ěr] Winds blow in ears
70 左分腳 左[zuǒ] 分[fēn] 腳[jiǎo] Left toe kick
71 轉身右分腳 轉[zhuǎn] 身[shēn] 右[yòu] 分[fēn] 腳[jiǎo] Spin around & right toe kick
72 轉身撇身捶 轉[zhuǎn] 身[shēn] 撇[piē] 身[shēn] 捶[chuí] Turn & lean & punch
73 上步攔捶 上[shàng] 步[bù] 攔[lán] 捶[chuí] Forward Parry & Punch
74 如封似閉 如[rú] 封[fēng] 似[sì] 閉[bì] As If In Enclosure
75 轉身抱虎歸山 轉[zhuǎn] 身[shēn] 抱[bào] 虎[hǔ] 歸[guī] 山[shān] Return Tiger to Mountain
76 十字手 十[shí] 字[zì] 手[shǒu] Form a Cross

 

If practice through sections, may omit Form a Cross, 十字手 for better continuity.

If practice by section, may add Split Punch, 分身捶 (分[fén]身[shén]捶[chui]), and Tai Chi in Harmony, 合太極after Form a Cross, 十字手.

CLICK HERE TO DOWNLOAD – Section Two – Tai Chi Form Names

太極拳 – Tai Chi Chuan – Section 3

Tai Chi Form Pinyin Form Description
76 轉身看掌 轉[zhuǎn] 身[shēn] 看[kàn] 掌[zhǎng] Turn around, protect head & push
77 捋[lǚ] Rollback to trap in
78 擠 [jǐ] Squeeze
79 按[àn] Press downward
80 左顧右盼 左[zuǒ] 顧[gù] 右[yòu] 盼[pàn] Watch left and glance right
81 雙按 雙[shuāng] 按[àn] Double press
82 橫捩手 橫[héng] 捩[liè] 手[shǒu] Horizontal split hands
83 刁手 刁[diāo] 手[shǒu] Hook
84 橫單鞭 橫[héng] 單[dán] 鞭[biān] Horizontal Single Whip
85 右野馬分鬃 右[yòu] 野[yě] 馬[mǎ] 分[fēn] 鬃[zōng] Right Wild Horse Parting Mane
86 左野馬分鬃 左[zuǒ] 野[yě] 馬[mǎ] 分[fēn] 鬃[zōng] Left Wild Horse Parting Mane
87 右野馬分鬃 右[yòu] 野[yě] 馬[mǎ] 分[fēn] 鬃[zōng] Right Wild Horse Parting Mane
88 上步捋 上[shàng] 步[bù] 捋[lǚ] Rollback to trap in
89 擠[jǐ] Squeeze
90 按[àn] Press downward
91 左顧右盼 左[zuǒ] 顧[gù] 右[yòu] 盼[pàn] Watch left and glance right
92 雙按 雙[shuāng] 按[àn] Double press
93 橫捩手 橫[héng] 捩[liè] 手[shǒu] Horizontal split hands
94 刁手橫單鞭 刁[diāo] 手[shǒu] 橫[héng] 單[dán] 鞭[biān] Right hook & Horizontal left whip
95 右玉女穿梭 右[yòu] 玉[yù] 女[nǚ] 穿[chuān] 梭[suō] Right Jade Lady waiving shuttle
96 左玉女穿梭 左[zuǒ] 玉[yù] 女[nǚ] 穿[chuān] 梭[suō] Left Jade Lady waiving shuttle
97 右玉女穿梭 右[yòu] 玉[yù] 女[nǚ] 穿[chuān] 梭[suō] Right Jade Lady waiving shuttle
98 左玉女穿梭 左[zuǒ] 玉[yù] 女[nǚ] 穿[chuān] 梭[suō] Left Jade Lady waiving shuttle
99 撅臂 撅[juē] 臂[bi] Stick arm
100 上步捋 上[shàng] 步[bù] 捋[lǚ] Rollback to trap in
101 擠[jǐ] Squeeze
102 按[àn] Press downward
103 左顧右盼 左[zuǒ] 顧[gù] 右[yòu] 盼[pàn] Watch left and glance right
104 雙按 雙[shuāng] 按[àn] Double press
105 橫捩手 橫[héng] 捩[liè] 手[shǒu] Horizontal split hands
106 刁手單鞭 刁[diāo] 手[shǒu] 單[dán] 鞭[biān] Hook & Single Whip
107 蛇身下勢 蛇[shé] 身[shēn] 下[xià] 勢[shì] Snake creeps down
108 右金雞獨立 右[yòu] 金[jīn] 雞[jī] 獨 [dú] 立[lì] Golden rooster standing on right leg
109 左金雞獨立 左[zuǒ] 金[jīn] 雞[jī] 獨 [dú] 立[lì] Golden rooster standing on left leg
110 左倒攆猴 左[zuǒ] 倒[dǎo] 攆[niǎn] 猴[hóu] Repulse the Monkey from Left
111 右倒攆猴 右[yòu] 倒[dǎo] 攆[niǎn] 猴[hóu] Repulse the Monkey from Right
112 左倒攆猴 左[zuǒ] 倒[dǎo] 攆[niǎn] 猴[hóu] Repulse the Monkey from Left
113 斜飛勢 斜[xié] 飛[fēi] 勢[shì] Flying Oblique
114 海底針 海[hǎi] 底[dǐ] 針[zhēn] A needle at the bottom of the sea
115 扇通背 扇[shān] 通[tōng] 背[bēi] Fan over the shoulder
116 轉身撇身捶 轉[zhuǎn] 身[shēn] 撇[piē] 身[shēn] 捶[chuí] Turn back to punch
117 上步攔捶 上[shàng] 步[bù] 攔[lán] 捶[chuí] Step up and punch
118 疊步化 疊[dié] 步[bù] 化[huà] Fold legs down to avoid
119 上步捋 上[shàng] 步[bù] 捋[lǚ] Rollback to trap in
120 擠[jǐ] Squeeze
121 按[àn] Press downward
122 左顧右盼 左[zuǒ] 顧[gù] 右[yòu] 盼[pàn] Watch left and glance right
123 雙按 雙[shuāng] 按[àn] Double press
124 橫捩手 橫[héng] 捩[liè] 手[shǒu] Horizontal split hands
125 刁手單鞭 刁[diāo] 手[shǒu] 單[dán] 鞭[biān] Hook & Single Whip
126 雲手 雲[yún] 手[shǒu] Waving hand like the cloud
127 雲手 雲[yún] 手[shǒu] Waving hand like the cloud
128 雲手 雲[yún] 手[shǒu] Waving hand like the cloud
129 刁手單鞭 刁[diāo] 手[shǒu] 單[dán] 鞭[biān] Hook & Single Whip
130 白蛇吐信 白[bái] 蛇[shé] 吐[tǔ] 信[xìn] White snake flashes tongue
131 轉身右蹬腳 轉[zhuǎn] 身[shēn] 右[yòu] 蹬[dèng] 腳[jiǎo] Turn left then right heel kick
132 右化左搧下擺蓮 右[yòu] 化[huà] 左[zuǒ] 搧[sān] 下[xià]擺[bǎi] 蓮[lián] Right parry left slap & lotus swing
133 摟膝指襠捶 摟[lōu] 膝[xī] 指[zhǐ] 襠[dāng] 捶[chuí] Brush knee & low punch
134 疊步化 疊[dié] 步[bù] 化[huà] Fold legs down to avoid
135 上步捋 上[shàng] 步[bù] 捋[lǚ] Rollback to trap in
136 擠[jǐ] Squeeze
137 按[àn] Press downward
138 左顧右盼 左[zuǒ] 顧[gù] 右[yòu] 盼[pàn] Watch left and glance right
139 雙按 雙[shuāng] 按[àn] Double press
140 橫捩手 橫[héng] 捩[liè] 手[shǒu] Horizontal split hands
141 刁手單鞭 刁[diāo] 手[shǒu] 單[dán] 鞭[biān] Hook & Single Whip
142 蛇身下勢 蛇[shé] 身[shēn] 下[xià] 勢[shì] Snake creeps down
143 上步七星 上[shàng] 步[bù] 七[qī] 星[xīng] Step up to seven star
144 退步跨虎 退步[tuì bù] 跨[kuà] 虎[hǔ] Step back to mount a tiger
145 轉身擺蓮 轉[zhuǎn] 身[shēn] 擺[bǎi] 蓮[lián] Turn back with lotus swing
146 彎弓射虎 彎[wān] 弓[gōng] 射[shè] 虎[hǔ] Open bow to shoot at a tiger
147 轉身撇身捶 轉[zhuǎn] 身[shēn] 撇[piē] 身[shēn] 捶[chuí] Turn & lean & punch
148 上步攔捶 上[shàng] 步[bù] 攔[lán] 捶[chuí] Forward Parry & Punch
149 如封似閉 如[rú] 封[fēng] 似[sì] 閉[bì] As If In Enclosure
150 轉身抱虎歸山 轉[zhuǎn] 身[shēn] 抱[bào] 虎[hǔ] 歸[guī] 山[shān] Return Tiger to Mountain
151 十字手 十[shí] 字[zì] 手[shǒu] Form a Cross
152 合太極 合[hé] 太[tài] 極[jí] Tai Chi in Harmony

 

It works well by adding Split Punch, 分身捶 (分[fén]身[shén]捶[chui]) between Form a Cross, 十字手 and Tai Chi in Harmony, 合太極.

CLICK HERE TO DOWNLOAD – Section Three – Tai Chi Form Names

PDF viewers:

https://get.adobe.com/reader/

https://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/

Enjoy!